Liste der von der DB Station&Service AG zu betreibenden Stationen

Stationen DB S+S

Liste der von der DB Station&Service AG zu betreibenden Stationen

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Zuletzt aktualisiert 29. September. 2020, 02:20 (CEST)
Erstellt 11. Juni. 2020, 02:46 (CEST)
GUID https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/D707CD83-24FD-4042-B3E3-3D931400F763
Identifier D707CD83-24FD-4042-B3E3-3D931400F763
Issued 2020-05-06
Modified 2020-05-06
Publisher URI https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/D707CD83-24FD-4042-B3E3-3D931400F763/#publisher
Publisher name Eisenbahn-Bundesamt
Theme ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"]
URI https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/D707CD83-24FD-4042-B3E3-3D931400F763
contributorID ["http://dcat-ap.de/def/contributors/mCloud"]
metadata_harvested_portal http://mcloud.de/
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.098034, 55.054344], [15.578555, 55.054344], [15.578555, 47.23942], [6.098034, 47.23942], [6.098034, 55.054344]]]}
spatial_text Bundesrepublik Deutschland