Lärmbelastung (Lnight) in der Umgebung von Hauptverkehrsstraßen zur strategischen Lärmkartierung entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG - 2017 (Datensatz)

Lärmbelastung (Lnight) in der Umgebung von Hauptverkehrsstraßen zur strategischen Lärmkartierung entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG.

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Zuletzt geändert 12. Dezember. 2019, 07:55 (Europe/Zurich)
Erstellt 27. November. 2019, 19:18 (Europe/Zurich)
Alternate identifier ["2338f448-e7e5-433a-bf24-503270e68006"]
Contact email laermkartierung@uba.de
Contact name Umweltbundesamt
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG
GUID 2338f448-e7e5-433a-bf24-503270e68006
Identifier 2338f448-e7e5-433a-bf24-503270e68006
Issued 2018-01-31
Modified 2019-11-26
Publisher URL https://www.umweltbundesamt.de
Publisher email mailto:laermkartierung@uba.de
Publisher name Umweltbundesamt
Sprache ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"]
Theme ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"]
URI
access_rights N8f443aa26adc40d0872f2fa8974b8cdf
dcat_type http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset
maintainer_tel N25720046db91478abdb767c1630ce3cb
maintainer_url https://www.umweltbundesamt.de
metadata_harvested_portal http://ims.geoportal.de/
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[5.85, 55.09], [15.05, 55.09], [15.05, 47.27], [5.85, 47.27], [5.85, 55.09]]]}